Regulamin

Regulamin

Regulamin przyznawania i korzystania

z Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne i korzystania z Programu pn. „Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne”
 2. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść najpóźniej w momencie przekazania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych niezbędnych do otrzymania KMGTP, co stanowi warunek niezbędny do zawarcia Umowy o korzystanie z Karty oraz otrzymania KMGTP, jak również przestrzegać jego postanowień w trakcie obowiązywania Umowy.
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie https://kartamieszkanca.tarnowo-podgorne.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji Publicznej.
 4. Organizatorem Programu Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne jest Gmina Tarnowo Podgórne.
 5. Stronami umowy o korzystanie z KMGTP są Gmina Tarnowo Podgórne i Użytkownik.

Rozdział 2.

DEFINICJE

Pojęciom pisanym w Regulaminie wielką literą nadaje się następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

 1. Akceptant – Gmina Tarnowo Podgórne, jednostki organizacyjne Gminy Tarnowo Podgórne lub inny podmiot publiczny, przyznający zniżki posiadaczom Kart.
 2. Aplikacja internetowa – aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik może założyć konto Użytkownika KMGTP oraz zarządzać nim.
 3. Aplikacja mobilna – aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania bezpłatnie w sklepie internetowym Google Play oraz App Store, instalowana w telefonie komórkowym (smartphone) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika i umożliwiająca założenie oraz zarządzanie kontem Użytkownika KMGTP.
 4. WOKIP – Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej oraz Filia Urzędu w Przeźmierowie zlokalizowane w trzech punktach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne:
  1. Budynek A Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115
  2. Budynek C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94
  3. Filia Urzędu w Przeźmierowie ul. Orzechowa 1

Szczegółowe dane kontaktowe oraz dni i godziny pracy, podawane są na Stronie Programu;

 1. Hasło – zdefiniowane przez Użytkownika czterocyfrowe hasło służące do logowania do konta Użytkownika KMGTP.
 2. Karta plastikowa – spersonalizowana karta elektroniczna wytworzona z tworzywa sztucznego, która pozwala na korzystanie z uprawnień przez Użytkownika KMGTP.
 3. Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne lub KMGTP - Karta plastikowa bądź Karta mobilna (będąca elementem aplikacji mobilnej stanowiąca niematerialny odpowiednik karty plastikowej), wprowadzona przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne przy współpracy z Wykonawcą, uprawniająca jej Użytkownika do zniżek, ulg, preferencji i uprawnień oferowanych przez Akceptantów oraz Partnerów, według aktualnego wykazu zamieszczonego na Stronie Programu.
 4. Login – identyfikator Użytkownika w postaci zdefiniowanego przez Użytkownika ciągu znaków lub numer Karty Użytkownika (stosowane zamiennie), służący do logowania do konta Użytkownika KMGTP.
 5. Gmina Tarnowo Podgórne – Organizator programu z siedzibą w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 6. Partner – podmiot prywatny prowadzący działalność gospodarczą, klub sportowy, organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna Gminy, z własnej inicjatywy przyznający zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia Użytkownikom KMGTP.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu pn. „Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne”.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Strona Programu – strona internetowa Programu pn. „Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne”, dostępna pod adresem https://kartamieszkanca.tarnowo-podgorne.pl
 10. UGTP – Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym.
 11. Umowa o korzystanie z Karty lub Umowa – zaakceptowany przez Użytkownika niniejszy Regulamin.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła Umowę o korzystanie z Karty.
 13. Wykonawca – BPROG Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Wojska Polskiego, nr 18, lok. 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554257.

Rozdział 3.

WYDANIE KMGTP

 1. KMGTP może być wydawana jako:
  1. Karta mobilna (aplikacja mobilna);
  2. Karta plastikowa - jej wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik posiadać jedno konto użytkownika KMGTP, przy czym może równocześnie i zamiennie korzystać ze wszystkich form KMGTP, o których mowa w pkt. 1. powyżej.
 3. Wydanie KMGTP następuje:
  1. za pośrednictwem Aplikacji internetowej, która może być obsługiwana z poziomu komputera stacjonarnego, przenośnego lub urządzenia mobilnego.
  2. w WOKIP po wprowadzeniu danych Użytkownika i potwierdzeniu jego uprawnień do otrzymania KMGTP (aktywacja KMGTP).Wzór wniosku o wydanie KMGTP stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Możliwa jest aktywacja kilku Kart mobilnych Użytkowników w Aplikacji mobilnej na jednym urządzeniu mobilnym lub za pośrednictwem jednego konta w Aplikacji internetowej (np. karty kilku członków rodziny Użytkownika).
 5. Aby możliwe było przyznanie KMGTP osobie rozliczającej podatek dochodowy od osób fizycznych koniecznym jest przy składaniu wniosku okazanie do wglądu/lub dołączenie do Aplikacji internetowej: pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni – poświadczonej przez Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce o odprowadzaniu podatku zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie Gminy Tarnowo Podgórne:
  1. osoby rozliczające podatek dochodowy okazują lub dołączają stosownie do swojej sytuacji, pierwszą stronę rozliczenia obowiązującego podatku z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce lub prawidłowo wniesionego zeznania przez Internet z widocznym numerem referencyjnym z tym zastrzeżeniem, że z dokumentu tego musi wynikać miejsce zamieszkania wnioskodawcy na ternie Gminy Tarnowo Podgórne.
  2. emeryci i renciści okazują lub dołączają pierwszą stronę PIT-40A lub PIT-OP (z potwierdzeniem złożenia dokumentu w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce – pieczątka wpływu) lub w przypadku wniesienia zeznania PIT przez Internet pierwszą stronę złożonego zeznania z widocznym numerem referencyjnym,
  3. osoby, za które podatki rozlicza zakład pracy okazują lub dołączają pierwszą stronę PIT-40 lub PIT-OP wraz z UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
 6. W przypadku gdy dane dotyczące miejsca zamieszkania nie są zawarte w załączonym dokumencie z uwagi na treść zeznania podatkowego wnioskodawca powinien złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce potwierdzające jego miejsce zamieszkania i okoliczność opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w tym urzędzie.
 7. W przypadku osób składających wspólnie z małżonkiem zeznanie podatkowe, dane małżonka znajdujące się na pierwszej stronie ww. deklaracji powinny zostać zanonimizowane przez wnioskodawcę.
 8. Przyznanie KMGTP osobie zameldowanej na pobyt czasowy na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, która nie ukończyła 26 roku życia, a która zwolniona jest z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (objętej tzw. „ulgą dla młodych”) następuje na podstawie złożenia wniosku o przyznanie KMGTP oraz okazania do wglądu lub dołączenia w aplikacji internetowej informacji podatkowej o przychodach złożonej w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce – PIT-11 z tym zastrzeżeniem, że z dokumentu tego musi wynikać miejsce zamieszkania wnioskodawcy na ternie Gminy Tarnowo Podgórne.
 9. Korzystanie z Aplikacji mobilnej wymaga jej zainstalowania w telefonie komórkowym (smartphone) lub innym, kompatybilnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika. W celu poprawnej obsługi Aplikacji mobilnej, urządzenie elektroniczne Użytkownika, na którym instalowana jest Aplikacja mobilna, musi posiadać parametry wskazane w App Store lub Google Play.
 10. W celu poprawnego korzystania z Aplikacji internetowej, infrastruktura informatyczna Użytkownika, na której uruchamiana jest Aplikacja internetowa, musi prawidłowo działać w następujących przeglądarkach w wersjach co najmniej Google Chrome 75, Mozilla Firefox 68, Safari 12, Microsoft Edge 40, Internet Explorer 11, Opera 62 i nowszych.
 11. Karta plastikowa wydawana jest na wniosek Użytkownika wyłącznie w WOKIP, jako karta spersonalizowana, z nadrukowanym imieniem, nazwiskiem i zdjęciem Użytkownika.
 12. W przypadku osób małoletnich, nie posiadających dokumentu ze zdjęciem, dokumentem potwierdzającym ich tożsamość jest dokument rodzica/opiekuna prawnego.
 13. Użytkownikiem KMGTP może zostać osoba fizyczna, spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. jest zameldowana na pobyt stały na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;
  2. jest zameldowana na pobyt czasowy na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce;
  3. rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie Gminy Tarnowo Podgórne;
  4. jest ubezpieczona w KRUS i rozlicza podatek rolny od osób fizycznych w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
  5. jest osobą zameldowaną na pobyt czasowy w Gminie Tarnowo Podgórne i nie ukończyła 26 roku życia.

Do korzystania z Programu uprawnione są także dzieci w wieku do 18 roku życia, osób, o których mowa w pkt. a-e.

 1. KMGTP może być wydana zarówno obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, jak i obcokrajowcom spełniającym warunki do otrzymania KMGTP opisane w pkt. 13.
 2. Wniosek o wydanie KMGTP może zostać złożony:
  1. w przypadku osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście lub przez pełnomocnika (wyłącznie w WOKIP),
  2. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – przez rodzica bądź opiekuna prawnego,
 3. W przypadku zawarcia Umowy o korzystanie z Karty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem co najmniej umocowanie do złożenia wniosku o wydanie KMGTP oraz zawarcia Umowy o korzystanie z Karty oraz powinno być udzielone co najmniej w zwykłej formie pisemnej. Zawarcie umowy o korzystania z karty przez pełnomocnika jest możliwe tylko w WOKIP.
 4. Użytkownik przed zawarciem Umowy o korzystanie z Karty podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. PESEL, a w przypadku jego braku – datę urodzenia;
  3. adres zamieszkania;
  4. numer telefonu lub adres e-mail Użytkownika wraz ze wskazaniem domyślnego kanału komunikacji
  5. W przypadku niemożności podania numeru telefonu lub adresu e-mail pracownik WOKIP nadaje specjalny login w celu uzyskania uprawnienia do otrzymania KMGTP.
 5. Konto KMGTP zabezpieczone jest Loginem oraz Hasłem Użytkownika, które Użytkownik ustala samodzielnie w procesie wnioskowania o wydanie KMGTP.
 6. Zawarcie przez Użytkownika Umowy o korzystanie z Karty z Gminą Tarnowo Podgórne następuje odpowiednio z chwilą:
  1. aktywacji Karty mobilnej w Aplikacji mobilnej lub w Aplikacji internetowej;
  2. wydania aktywnej Karty plastikowej Użytkownikowi.

Rozdział 4.

ZASADY KORZYSTANIA Z KMGTP

 1. Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne wydawana jest jako karta spersonalizowana, co oznacza, że jest ona przypisana do jej Użytkownika oraz może być wykorzystywana wyłącznie przez tego Użytkownika. Warunkiem otrzymania zniżki, ulgi, preferencji lub uprawnienia jest okazanie Karty KMGTP Akceptantowi lub Partnerowi przy wnoszeniu opłaty/zakupie biletu, wstępie do instytucji/na wydarzenie bądź podczas kontroli biletów. Osoba nie mająca przy sobie KMGTP w dowolnej formie (Karta plastikowa, Karta mobilna) nie będzie uprawniona do otrzymania zniżki.
 2. KMGTP jest wydawana bezpłatnie.
 3. KMGTP potwierdza uprawnienia Użytkownika do określonych zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień u Akceptantów, przy czym wysokość zniżek może być różna dla różnych grup Użytkowników. Zniżki mogą podlegać ograniczeniu ilościowemu w danym czasie lub na dany rodzaj usługi. Informacje w tym zakresie będą zamieszczane na Stronie Programu. Weryfikacja uprawnień oraz tożsamości odbywa się poprzez zeskanowanie kodu QR/kodu kreskowego z Karty za pomocą czytnika zbliżeniowego.
 4. Weryfikacja uprawnienia przez Partnera Programu do korzystania ze zniżek KMGTP odbywa się na podstawie okazania aktualnej KMGTP.
 5. KMGTP nie posiada funkcji instrumentu płatniczego (e-portmonetki) ani nie stanowi karty lojalnościowej służącej do zbierania punktów.
 6. Użytkownik może zarządzać KMGTP za pośrednictwem konta Użytkownika KMGTP utworzonego w Aplikacji internetowej lub Aplikacji mobilnej. Aplikacja internetowa oraz Aplikacja mobilna umożliwiają Użytkownikom KMGTP:
  1. dostęp do informacji o aktualnych cennikach i zniżkach oraz o czasowych promocjach i akcjach zniżkowych;
  2. wyświetlanie zniżek przyznanych Użytkownikowi KMGTP;
  3. wyświetlanie terminu ważności uprawnień w ramach KMGTP;
  4. zmianę Hasła oraz Loginu;
  5. sprawdzenie poprawności danych osobowych Użytkownika KMGTP;
  6. aktywowanie Karty mobilnej, dezaktywacja karty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej;
  7. zablokowanie KMGTP oraz złożenie wniosku o ponowne wydanie KMGTP odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej;
  8. pobieranie historii transakcji wykonanych z użyciem KMGTP odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej;
  9. komunikację z WOKIP w sprawach związanych z KMGTP (wysyłanie i odbieranie wiadomości);
  10. wnioskowanie o usunięcie konta/anonimizację danych;
  11. wykonywanie czynności opisanych w lit. a-j powyżej w odniesieniu do KMGTP członków rodziny.
 7. KMGTP zarówno w formie karty mobilnej jaki i plastikowej wydawana jest bezterminowo, przy czym ograniczeniu podlegają uprawnienia do posiadania zniżek. Okres ważności uprawnień do zniżek wynosi 1 rok od daty wydania KMGTP, z możliwością odnowienia na kolejne okresy. Użytkownik lub jego pełnomocnik/rodzic/opiekun prawny może dokonać przedłużenia uprawnień za pośrednictwem aplikacji internetowej lub w WOKIP na podstawie nowo złożonego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami o których mowa w Rozdziale 3 pkt. 5 Regulaminu.

Rozdział 5.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I GMINY.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z KMGTP stosownie do zasad wynikających z postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zasad współżycia społecznego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z Karty oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych uwierzytelniających, w szczególności Loginu oraz Hasła, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom nieuprawnionym danych, o których mowa w pkt. 3, utraty lub uszkodzenia Karty plastikowej, urządzenia, na którym zainstalowana jest Karta mobilna lub na którym uruchamiana jest Aplikacja internetowa, uprawnionym do podjęcia czynności zmierzających do zmiany danych lub zlecenia założenia blokady KMGTP (Rozdział 4 pkt 6 Regulaminu) jest jedynie jej Użytkownik.
 5. W celu zlecenia założenia blokady KMGTP Użytkownik lub pełnomocnik/rodzic/opiekun prawny Użytkownika, oprócz działań opisanych w pkt. 4, może dokonać ww. czynności osobiście w WOKIP.
 6. Gmina Tarnowo Podgórne oraz Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem KMGTP, w tym takie, do których doszło na skutek zaistnienia zdarzenia wskazanego w pkt. 4, do momentu zablokowania KMGTP. Za wszelkie szkody, do których doszło w tym okresie odpowiedzialność ponosi Użytkownik KMGTP.
 7. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Karty plastikowej, Użytkownik lub jego przedstawiciel, wnioskuje o wydanie duplikatu. Za wydanie duplikatu Karty plastikowej pobiera się opłatę w wysokości 50 zł, którą należy wpłacić na wskazane konto.
 8. W celu ponownego otrzymania KMGTP bądź otrzymania duplikatu KMGTP Użytkownik, lub jego pełnomocnik/rodzic/opiekun prawny składa wniosek za pośrednictwem aplikacji internetowej lub zgłasza się osobiście do WOKIP .
 9. Gmina Tarnowo Podgórne nie ponosi odpowiedzialności za zawinione działania Użytkownika, które stanowią naruszenie Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Nie pobiera się opłaty za ponowne wydanie KMGTP jeśli wymiana następuje w związku ze zmianą danych lub znaczną zmianą wizerunku.

Rozdział 6.

ROZWIĄZANIE UMOWY O KORZYSTANIE Z KARTY

 1. Umowa o korzystanie z KMGTP zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Usunięcie konta Użytkownika KMGTP jest równoznaczne z zablokowaniem KMGTP oraz rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Karty.
 3. Złożenie przez Użytkownika do UGTP wniosku o rezygnację z udziału w Programie KMGTP jest równoznaczne ze złożeniem wypowiedzenia Umowy o korzystanie z Karty oraz skutkuje zablokowaniem KMGTP, usunięciem konta Użytkownika i rozwiązaniem Umowy ze skutkiem na dzień złożenia wniosku o rezygnację z udziału w Programie. Złożenie wniosku przez Użytkownika może nastąpić:
  1. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Aplikacji internetowej – poprzez usunięcie konta Użytkownika w aplikacji;
  2. w formie pisemnej – osobiście w WOKIP lub przesyłką pocztową na adres siedziby Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
 4. Gmina Tarnowo Podgórne ma prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego, rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Uprawnienie to przysługuje Gminie Tarnowo Podgórne od momentu powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 5. Gmina Tarnowo Podgórne ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku utraty przez Użytkownika uprawnień do jej posiadania wymienionych w rozdziale 3 pkt. 14 z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy powstaje od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie wypowiedzenia.

Rozdział 7.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu, który udostępniany jest na Stronie Programu i w WOKIP.
 2. W przypadku zmiany regulaminu wiadomość o tym oraz zakres zmian zamieszczany będzie z 7 dniowym wyprzedzeniem na stronie programu oraz w aplikacji mobilnej.
 3. Jeśli przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie Użytkownik nie złożył pisemnego sprzeciwu uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na ich wprowadzenie. Zgłoszenie sprzeciwu możliwe jest wyłącznie w formie określonej w Rozdziale 6 pkt. 3 i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Karty z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Rozdział 8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników KMGTP jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Załączniki:

 1. Wzór plastikowej Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne
 2. Wniosek o przyznanie KMGTP
 3. Klauzula informacyjna